کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و حسابداری

توضیحات

کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و حسابداری

تاریخ شروع: 25 شهریور ماه

تاریخ خاتمه: 25 شهریور ماه

برگزار کننده : شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر، انتشارات فرهیختگان دانشگاه و حمایت دانشگاه ایوان کی