کارگاه آموزشی TRIZ

توضیحات

کارگاه آموزشی اصول چهارگانه خلاقیت شناسی TRIZ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شیروان، کلینیک مشاوره و کارآفرینی این مرکز با همکاری مرکز رشد شیروان در روز یکشنبه مورخ 1398/03/05 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تریز نمود.

 این کارگاه با حضور آقای مهندس وحیدی استاد و کارشناس برجسته این مبحث و جمعی از دانشجویان مرکز برگزار و به بیان اصول چهارگانه خلاقیت شناسی تریز پرداخته شد.