پرسنل واحد پژوهش

توضیحات

رضا غلامی شیروان

کارشناس دفتر پژوهش و فناوری و کتابخانه

ایمیل: rghsh1352@email.com