پرسنل واحد مالی

توضیحات

 حسن فرح بخش

 معاونت اداری مالی- حراست

ایمیل:-

 آرمان فرح بخش

مدیر اداری مالی-داخلی 2

ایمیل: armanfarahbakhsh67@gmail.com

زهرا جوادی

کارشناس اداری مالی و کارگزینی-داخلی2

ایمیل: zjavadi2011@gmail.com

تکتم رونقی

 متصدی امور شهریه-داخلی2

ایمیل: ronaghi@hotmail.com

 محمود حسین نیاء

متصدی کارپردازی و خدماتی و متصدی انبار

ایمیل:-