پرسنل واحد فرهنگی

توضیحات

طاهره اسماعیل زاده

مسئول دفتر فرهنگ و تبلیغات اسلامی-داخلی 103

 

 

 الهه غلامی قلعچه

 مشاور

ایمیل:par.rahnama@gmail.com