پرسنل واحد آموزش

توضیحات

 فاطمه قربانی

مدیر آموزش-داخلی5

ایمیل: fatemehghorbani1359f@gmail.com

 

 

مهسا فتحی حمزانلو

 کارشناس آموزش و مسئول بایگانی-کارشناس رشته مدیریت-حسابداری-داخلی5

ایمیل: mahsa.fathi.h@gmail.com

 

 

 

 

 

 رضا غلامی شیروان

کارشناس رشته حقوق-داخلی5

ایمیل: rghsh1352@email.com