هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

توضیحات

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

تاریخ شروع:7 شهریور 97

تاریخ پایان:7 شهریور 97

مکان برگزاری: تهران-تهران

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی کار