مدرسین رشته مدیریت

توضیحات

امیر شجاعیان

دانشجوی دکتری مدیریت اجرایی

مدیر گروه

 

اعظم بطیاری

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

مدرس

 اعظم واله

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش

مدرس

 علیرضا اسدی

کارناسی ارشد مدیریت آموزشی

مدرس