مدرسین رشته فناوری اطلاعات

توضیحات

فاطمه قربانی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

مدیر گروه

 

مهدی اسلام خواه

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 

مدرس

 

 زهرا چترزرین

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس

 

 

الناز محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس