مدرسان رشته معماری

توضیحات

مهدی غلام زاده

کارشناسی ارشد معماری 

مدیر گروه-مدرس

مسعود مسعودر فرد

کارشناسی ارشد معماری

مدرس

فرشته حسین قلی زاده

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدرس

مهدی کاظم پور مطلق شیروان

کارشناسی ارشد عمران

مدرس