مدرسان رشته حقوق

توضیحات

محمد پیمان کاوسی

دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی

مدیر گروه-مدرس

 

محدثه صفدرزاده

کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

مدرس

 

هاله حاتمی

کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی

مدرس

 

حسین قاسمی

کارشناسی ارشد فقه حقوق اسلامی 

مدرس

 

 

 

 

زهرا روحانی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدرس

 

 عبداله قاسمی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

مدرس

 

 غلام حسین اقبالی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

مدرس

 

 قدرت ابراهیمی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدرس

 

 محمدرضا کریمی دلاور

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

مدرس

 

نجف ذوالفقاری

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدرس
 
 

محمد اصغرزاده

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدرس
 
 

صنم موسی پور

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدرس