مدرسان رشته حسابداری

توضیحات

امیر شجاعیان

دانشجوی دکتری مدیریت اجرایی

مدیر گروه

 آرمان فرح بخش

دانشجوی دکتری ریاضی

مدرس

آرش الهی شیروان

دانشجوی دکتری حسابداری

مدرس

ابراهیم قربانی

کارشناسی ارشدحسابداری

مدرس

  

 

 امین نعمتی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

مدرس