اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه

توضیحات

اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه فرصت ها، چالش ها، راهکارها

تاریخ شروع: 15 آذرماه 97

تاریخ پایان: 15 آذرماه 97

مکان برگزاری: بندرعباس-سالن همایش های  بین المللی آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس

برگزار کننده: آموزش و پرورش ناحیه یک

بندر عباس