آیین نامه اجرایی شهریه دانشگاه علمی کاربردی

توضیحات

 

آیین نامه های اجرایی شهریه دانشگاه علمی کاربردی 

جهت دریافت کلیک نمائید.

آیین نامه اجرایی شهریه دانشگاه علمی کاربردی 

روش های پرداخت شهریه